Prepravné podmienky

1. Definície:
Írsko Kuriér si vyhradzuje právo realizovať vyzdvihnutie, prepravu alebo doručenie tovaru prostredníctvom zmluvnej spolupráce medzi ňou a treťou osobou. Odosielateľ – právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú dopravca zabezpečuje prepravu tovaru z miesta odoslania na miesto doručenia. Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa označenia na zásielke, takto určená. Zástupca dopravcu – zamestnanec našej spoločnosti alebo tretia osoba, poverená našou spoločnosťou na vyzdvihnutie alebo doručenie tovaru v prípade potreby. Zásielka – prepravovaný tovar. Prepravný list – dokument, špecifikujúci prepravovaný tovar. 

2. Objednávka 
Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením on-line objednávky na www.irsko-kurier.sk/objednatprepravu.
Objednávka sa považuje za záväznú po jej potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru.
Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa).

3. Čas prepravy
Preprava trvá obvykle 5 – 14 dní, v závislosti od miesta doručenia balíku a našej aktuálnej prepravnej trasy. Čas prepravy bude zákazníkovi bližšie určený pri preberaní zásielky. Vyhradzujeme si právo doručiť balík alebo zásielku neskôr, s omeškaním z technických príčin, zlého počasia, dopravnej situácie.

4. Označenie a príprava zásielky na prepravu.
Zásielka musí byť zabezpečená obalom zodpovedajúcim jej rozmerom, hmotnosti a povahe. Zásielka zabezpečená nevhodným spôsobom bude z prepravy vylúčená, alebo za jej prípadné poškodenie je zodpovedný odosielateľ, nie dopravca. Obal zásielky musí byť taký, aby nebolo možné preniknúť k zásielke bez zanechania viditeľných stôp poškodenia na obale. Na obale musí byť čitateľným spôsobom vyznačená adresa odosielateľa a príjemcu. Ak si zásielka vyžaduje starostlivé zaobchádzanie, má odosielateľ povinnosť označiť obal potrebnými symbolmi. Dopravca má právo odmietnuť prevziať zásielku, ak to uzná za vhodné. 

5. Prevzatie zásielky
Prevzatie zásielky bude uskutočnené na mieste odoslania, uvedeného v on-line objednávke, ak nebude dohodnuté inak. Pri prevzatí zásielky zástupca dopravcu odovzdá odosielateľovi kópiu prepravného listu. Odosielateľ a zástupca dopravcu svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov na prepravnom liste. Pri prevzatí tovaru bude odosielateľ informovaný o najneskoršom termíne doručenia zásielky. Zástupca dopravcu má právo vyžiadať si od odosielateľa preukaz totožnosti. 

6. Doručenie zásielky
Dopravca sa zaväzuje pokúsiť sa telefonicky kontaktovať príjemcu 1 deň pred doručením zásielky, ak disponuje telefonickým kontaktom na príjemcu. Zástupca dopravcu odovzdá zásielku osobne na adresu určenia. Príjemca svojím podpisom na prepravnom liste potvrdzuje čas a dátum prevzatia zásielky, ako aj správnosť údajov o množstve a povahe zásielky uvedených v prepravnom liste. Zástupca prepravcu má právo vyžiadať si od príjemcu preukaz totožnosti. V prípade, že príjemca tovaru nebude na adrese v čase doručenia dostihnuteľný, príjemca odmietne tovar prijať, alebo adresa uvedená na zásielke bude neexistujúca, pokúsi sa dopravca kontaktovať s odosielateľom, informovať ho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním ďalšie kroky. Pokiaľ nebude možné telefonicky sa spojiť s odosielateľom do 10 minút, bude zásielka doručená na miesto, určené dopravcom. Dopravca je o tejto skutočnosti povinný informovať odosielateľa písomnou formou (e-mail). Ak odosielateľ neposkytne dopravcovi žiadne ďalšie inštrukcie do 10 pracovných dni od písomného upozornenia, prepadá zásielka v prospech dopravcu. V prípade vrátenia alebo zdržania zásielky chybou odosielateľa, odosielateľ súhlasí s uhradením nákladov, súvisiacich s vrátením, zdržaním alebo skladovaním zásielky aj v prípade zadržania zásielky dopravcom, ak je jej hodnota nižšia ako uvedené náklady dopravcu. 

7. Vylúčenie z prepravy a zákázané látky
Z prepravy budú vylúčené zásielky tejto povahy: – zásielky ohrozujúce ľudský život alebo zdravie, ako napr. výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, alkohol, tabak, horľaviny s nízkym bodom vzplanutia, jedy, rádioaktívne látky, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách, – zásielky mimoriadne vysokej hodnoty, napr. drahé kamene a kovy, umelecké predmety, bankovky, mince, lieky, zásielky ľahko poškoditeľné aj za predpokladu starostlivého zaobchádzania, – zásielky v deklarovanej hodnote nad 5000€, – zásielky, ktorých obal nezodpovedá povahe zásielky, alebo nie je čitateľne vyznačená adresa príjemcu a odosielateľa. V prípade nevhodného obalu je možné zásielku prevziať, ale za prípadné poškodenie zásielky je zodpovedný odosielateľ. Táto skutočnosť bude zapísaná v prepravnom liste. – Zásielky, ktorých vlastníctvo a držba je podľa vnútroštátnych predpisov zakázaná. Pokiaľ prepravca zistí, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať. Zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov a to žiadnou formou. Zároveň môže byť stanovená paušálna pokuta až do výšky 1000 Eur na zásielku splatná ihneď, v prípade zadržania zásielky policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, zákazník znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli. Tieto záhŕňajú náklady na právne služby, cez náklady na prestoje, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním podmienok prepravy zo strany zákazníka tým, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy. Zákazník je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť neodkladne.

8. Úhrada prepravného
Výška prepravného je určená Prepravcom pri potvrdení objednávky. Cena vypočítaná na stránke www.irsko-kurier.sk má informatívny charakter. Cenník pre Severné Írsko je v mene GBP a platba za prepravu sa hradí v mene GBP! Zástupca dopravcu je povinný skontrolovať hmotnosť zásielky alebo rozmery pri jej prevzatí. Prepravné uhrádza v odosielateľ v hotovosti pri prevzatí zásielky pracovníkom našej spoločnosti, ak nie je dohodnuté inak.

9. Zodpovednosť odosielateľa
Odosielateľ podpísaním dopravného listu prehlasuje, že obsah zásielky je zhodný s obsahom deklarovaným v prepravnom liste a že nie je v rozpore so žiadnou časťou bodu 7. týchto prepravných podmienok. Za obsah zásielky je vždy zodpovedný odosielateľ, nikdy nie dopravca. Odosielateľ sa zaväzuje niesť prípadné následky a uhradiť dopravcovi všetky výdavky súvisiace s vrátením zásielky odosielateľovi ako aj akékoľvek iné výdavky dopravcu súvisiace so skutočnosťou, že sa v ktorejkoľvek fáze prepravy zistí, že obsah alebo povaha zásielky nesúhlasí s obsahom deklarovaným odosielateľom v prepravnom liste. 

10. Zodpovednosť prepravcu
Dopravca je zodpovedný za zásielku od momentu vyzdvihnutia po do dobu doručenia, pričom za moment vyzdvihnutia a prijatia zásielky sa považujú údaje v prepravnom liste. Dopravca je povinný doručiť zásielku na miesto doručenia najneskôr do termínu uvedeného v prepravnom liste. Dopravca nebude niesť následky za to, že zásielka nebude doručená včas na miesto určenia ak je príčinou omeškania doručenia nepredvídateľná udalosť, resp. udalosť nespôsobená dopravcom (živelná pohroma, dopravná nehoda, vojna a pod.). Dopravca sa zaväzuje uhradiť škody spôsobené neodbornou manipuláciou počas prepravy. V žiadnom prípade však nezodpovedá za škody na zásielke spôsobené použitím nevhodného alebo nedostatočného obalu. 

11. Reklamácie
V prípade reklamácie (strata, poškodenie zásielky) je odosielateľ povinný túto udalosť písomne oznámiť dopravcovi najneskôr do dvoch pracovných dní od doby kedy mala byť zásielka doručená.

12. Pripoistenie 
Všetky nami prepravované zásielky sú poistene automaticky do výšky 30,- €. Zásielku máte možnosť pripoistiť. Poistka sa vzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty poistenej prepravovanej zásielky akoukoľvek náhodilou udalosťou. Poistka je 5% z výšky poistenia. Maximálna výška poistenia je 3 000,- €. Možnosť pripoistenia sa nevzťahuje na TV, vzhľadom na časté zneužitia tejto služby.

13. Cena
Oficiálny a aktuálny cenník máme zverejnený na adrese https://irsko-kurier.sk/cennikVyhradzujeme si právo na zmenu cien.

14. Záverečné ustanovenia
Vzťahy medzi dopravcom a odosielateľom sa spravujú slovenským právom. Ak preprava podlieha ustanoveniam Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podpísanej v Ženeve 19. mája 1956, majú ustanovenia tohto Dohovoru prednosť pred ustanoveniami týchto Prepravných podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto podmienok